10
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
11
چترها را باید بست زیر باران باید رفت
13
وردپرس یار اینجاست تا همراه شما باشد
12
من در فکر تو ام تو هم گاهی با من باش!